Matematik nr 5-2017_WEB

Tendenser i årets prøver 2017

Af Klaus Fink Konsulent klaus.fink@dkmat.dk

Prøven i maj 2017 kommer 2 år efter, at Fæl- les Mål trådte i kraft. Derfor var det forvente- ligt, at de nye mål slog igennem i prøven. Det kan være årsagen til, at en del elever og læ- rere opfatter især prøven i 9. klasse som me- get svær. I denne artikel vil jeg pege på nogle tendenser i prøverne generelt Prøven uden hjælpemidler 2017 blev det første år, hvor prøven i den digitale version blev obligatorisk. Opgavesættet fortsæt- ter nogle af de opgavetyper, som blev introdu- ceret sidste år, da prøven skiftede navn og ikke mere kunne opfattes som en prøve i enkle fær- digheder, men en prøve i matematik uden hjæl- pemidler. Der er ikke kommet nye opgavetyper til i år, så jeg vil henvise til Matematik nr. 5 i 2016 med en grundigere gennemgang af prøven. Prøven med hjælpemidler, FP9 Prøven består som de foregående fire år af seks opgaver, hvor de sidste to er ren matematik uden kontekst. I alt er der 25 spørgsmål. Alle spørgs- mål er nu knyttet til Fælles Mål. I alt 41 mål fra Fælles Mål er i spil. Over halvdelen, nemlig 23, er mål fra mellemtrinet, 4.-6. klasse. Det skyl- des, at prøven er en summativ og afsluttende prøve efter 9 års skolegang. Desuden er Fælles Mål opbygget således, at mange mål, der hører til mellemtrinnet, også skal bruges i 7.-9. klasse, men på et højere teknisk niveau. Det er vigtigt at pointere, at alle mål i Fælles Mål ikke kan indgå i prøven hvert år. I år er der fx

flest spørgsmål fra området Geometri og måling. Prøven i 9. klasse er kendetegnet ved, at man forsøger i temaerne at tage udgangspunkt i en virkelighed relativ nær elevernes hverdag. Det er en svær øvelse, da vi har et stadig mere opdelt og adskilt land med stadig større diver- sitet i økonomiske, sociale og kulturelle vilkår og muligheder. I år er temaerne nok ret langt fra mange elevers egne oplevelser. Men det er i den diskussion af afgørende vigtighed at fastholde, at den matematik, der prøves i, er den samme uanset kontekst, og at det er den matematik, eleverne prøves i. Den skriftlige prøve, FP10 Prøven har som sædvanlig tre opgaver i kon- tekst og to ”rene” matematikopgaver med i alt 27 delopgaver. Alle opgaver er knyttet til mål fra Fælles Mål, de fleste fra 7.-9. klasse og en mindre del fra 10. klasses særlige Fælles Mål. Temaerne i 10. klasse er mere rettet ud mod det omgivende samfund, selv om det i år lyk- kedes også at kombinere det med forhold nær elevernes hverdag. Prøvesættet blev ikke opfattet – som FP9 blev det − som mere svært end normalt. Generelle tendenser De matematiske kompetencer Ca. 20 % af opgaverne havde i år direkte bag- grund i en eller flere af de matematiske kompe- tencer. Det er en udvikling, vi må formode fort- sætter, således at vi i de kommende år vil se flere

6

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs