Matematik nr 5-2017_WEB

Læringskonsulenterne præsenterer sig selv

Adrian Bull adrian.bull@stukuvm.dk

Da vi i ministeriet er flere læringskonsulenter for matematik, vil vi gerne benytte lejligheden til at præsentere det matematikteam, der nu er til rådighed, og i den forbindelse fortælle lidt om, hvilke områder hver enkelt af os sid- der med og har specialviden indenfor, så I ved, hvem I kan kontakte, hvis behovet er der. Da læringskonsulentkorpset er et udgående korps, der bruger en stor del af sin tid på sko- ler og i kommuner, er vi ansat fra hele landet. Læringskonsulenterne i matematik har kontor både i København og i Aarhus. I Aarhus sid- der Peter, Adrian og Rasmus. Rikke og Anne er på kontoret i København. Som læringskonsu- lenter for matematik arbejder vi primært med den del af rådgivningen, der centrerer sig om- kring matematik i folkeskolen, samt de emner, der relaterer sig til faget. Teamet har fokus på at kvalificere arbejdet med matematikfagets indhold via rådgivning både lokalt og på landsplan. Vi rådgiver også rela- teret til anvendelsen af nationale testdata og afgangsprøverne både i skolens og kommu- nens arbejde op til test og prøver, og i anven- delsen af de data, som test og prøver gene- rerer efterfølgende. I forbindelse med den udgående rådgivning arbejder vi også med at formidle fagformål, Fælles Mål, læseplan samt de obligatoriske em- ner og de tværgående temaer, herunder med udarbejdelsen af vejledninger for fag, prøver og test. Til kvalificering af teamets arbejde inddrages følgeforskningen og forskningen i øvrigt, som derudover anvendes til den mere fremadret- tede udvikling inden for teamets ansvarsom- råder. Vi arbejder alle med udvikling af matematik- faget, prøver og test. Herunder kan du læse lidt om os alle, hvilke områder vi har ansvar for i teamet og vores faglige baggrund.

Jeg er først og fremmest læreruddannet fra læ- reruddannelsen i Aarhus i 2005. Jeg har arbej- det fire gode år som lærer, før jeg blev ansat som adjunkt i matematik på læreruddannel- sen UCN i Aalborg. I 2013 blev jeg ansat som lektor i matematik på læreruddannelsen VIA i Aarhus. Sideløbende har jeg arbejdet med og udgivet trykte og online materialer til mate- matik i folkeskolen. Jeg har for nylig gennemført en cand. pæd. didaktik (matematik) fra DPU. Jeg har undervist i de fleste matematikrelate- rede emner, men er især interesseret i fagteam, it, digitale læreprocesser og repræsentations- former samt uddannelse af matematikvejledere og matematiklærere. Jeg har blandt andet deltaget som forsker på ”Matematik i grundskolen – Værdien af brug af CAS”, ”Læringsfællesskaber på tværs” og været fagdidaktiker på demonstrationsskole- projektet ”Digitalt understøttede læringsmål (målpilen)”. Mit ansvarsområde som læringskonsulent er udskolingen, anvendelse af it i grundskolen, nationale test i matematik, formelsamlingen i matematik og internationale undersøgelser i matematikfaget, herunder PISA og TIMSS. Jeg arbejder i ministeriet tre dage om ugen og er lektor i læreruddannelse på VIA i Aarhus de resterende to dage.

Anne Krab Harholt anne.krab@stukuvm.dk

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Silkeborg Seminarium og har undervist 17 år i folkesko- len. Jeg er ansat som matematiklærer og ma- tematikvejleder på Skolen ved Sundet, Køben- havns Kommune. Jeg har praksiserfaringer fra alle klassetrin. Hertil har jeg arbejdet med ele- ver i matematikvanskeligheder. Ved siden af mit arbejde som lærer er jeg til-

4

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs