Matematik nr 5-2017_WEB

Hovedstyrelsesmøde marts 2017

Af Ditte Dybdal Bendsen Hovedstyrelsesmedlem og medlem af redaktionen for MATEMATIK ditte.dybdal.bendsen@skolekom.dk

Årets første hovedstyrelsesmøde i Danmarks Matematiklærerforening blev i år afholdt den 10. og 11. marts i Odense Congress Center. Deltagere i mødet var foreningens forretnings- udvalg, repræsentanter fra lokalkredsene, med­ lemmer af redaktionen for Tidsskriftet MATE- MATIK samt direktør for Forlaget Matematik ApS, Gert B. Nielsen og konsulent Klaus Fink. Læringskonsulent Adrian Bull, direktør Mikkel Bohm fra Astra og lektor ved Roskilde Univer- sitet Morten Blomhøj deltog som inviterede gæster. Formandens beretning Landsformand Jens Peter Christensen ind- ledte hovedstyrelsesmødet med at byde vel- kommen til deltagerne, og herefter tog ho- vedstyrelsen fat på en grundig gennemgang og behandling af punkterne på dagsordenen. Af formandens beretning fremgik det, at der har været afviklet 3 møder i forretningsudval- get siden sidste hovedstyrelsesmøde i okto- ber. Et af fokuspunkterne i udvalgets arbejde har været, hvordan den fremtidige struk- tur for Danmarks Matematikvejledernetværk fremadrettet skal sammensættes på natio- nalt plan. Der forventes en afklaring af dette i løbet af foråret. Herudover har et væsent- ligt punkt for forretningsudvalget været arbej- det med at finde en model, hvorefter lærer- studerende i matematik kan tilbydes et gratis medlemskab af foreningen. Arbejdet fortsæt- ter i den kommende tid, og sagen behand-

les igen på hovedstyrelsesmødet i september. På de eksterne fronter kunne Jens Peter også berette, at foreningen har været meget syn- lig i den forgangne periode. Afviklingen af Matematikkens Dag er blevet en fast lands- dækkende begivenhed, og det er et ønske, at denne dag prioriteres, da den dels samler for- eningen i en landsdækkende fælles opgave og samtidig er med til at sætte fokus på faget. Foreningens engagement i den internationale Kænguru-konkurrence har også høstet stor in- ternational anerkendelse, idet mange af årets opgaver krediteres til Danmark og arbejdsudval- get for Kænguruen. På mediesiden har forenin- gen også været i fokus, idet der flere gange har været indslag i landsdækkende medier med af- sæt i foreningen. Den 1. september deltog for- manden i et interview i ”P1 Morgen” med for- eningens holdning til en rapport om bevægelse i undervisningen. I november bidrog forenin-

20

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs