Matematik nr 4-2017_WEB

arter, regnestrategier og mængdebestemmelse. Derudover lægges der op til at arbejde med problembehandlings-, repræsentations-, kom- munikations- samt ræsonnements- og tanke- gangskompetencerne. Eksempelvis har det gule opgavekort fokus på elevernes regnestrategier, da deltagerens op- gave er at løse et regnestykke vha. bevægelse. Fokus er på, hvordan deltageren når frem til resultatet, fremfor hvor mange bevægelser der laves. De gule opgaver er desuden opdelt i tre niveauer ligesom to andre opgavetyper. Ni- veauopdelingen muliggør, at spillet kan bru- ges som inklusionsredskab og derved fremme differentieringen. Multi Math kan således spilles af og gavne alle elever i grundskolen, men det er særlig veleg- net til tosprogede og elever med dysleksi eller andre sproglige udfordringer. Det anslås, at 3-7 % af eleverne i grundskolen har dysleksi, mens andelen af tosprogede elever er ca. 11 %. De tosprogede har nødvendigvis ikke læse- eller skrivevanskeligheder, men de er udfordrede i mødet med et nyt sprog. De har måske først lige lært eller er i gang med at lære dansk, hvilket kan give dem et ekstra oversæt- telsesled, f.eks. fra ”matematiksprog” til dansk og så til deres modersmål eller omvendt. Der- udover vil det største fokus, når de kommer til Danmark, ofte være at lære dansk, og matema- tik nedprioriteres i nogle tilfælde. Da Multi Math er uden tekst, kan spillet i opstartsfasen spilles på elevernes modersmål, og når de begynder at beherske det danske sprog, kan kommuni- kationen begynde at foregå på dansk. Multi Math spilles allerede på asyl- og sprog- centre rundt om i Danmark. Her har børnene stor glæde af de samtaler, som illustrationerne lægger op til. Eksempelvis skal deltagerne i de blå opgaver udføre købmandsregning. De bliver præsenteret for en række priser på eksempelvis grøntsager og skal så udregne den samlede pris. Dette giver anledning til samtaler omkring de forskellige grøntsager, og spillet kan derfor også være med til at give dem et større ordfor- råd, samtidig med at deres matematiske sprog udvikles. At fjerne teksten fra al matematikundervisning er selvfølgelig ikke løsningen på alle sproglige udfordringer i undervisningen, da vi også skal støtte elevernes faglige læsning. Men det, at

Multi Math er uden tekst, giver nogle

elever en ro, så de kan,fordybe sig i tilegnelsen af basale mate- matikkundskaber, som skal bruges i det videre forløb.

Multi Math formår at inddrage det naturlige sprog, som Duval omtaler. I mange af opgaverne lægges op til en matematisk samtale mellem eleverne, så deres sprog og nysgerrighed styr- kes og skærpes. Desuden lægger arbejdet med regnehistorier på de sorte opgavekort op til, at eleverne tænker kreativt og finder på en god og sjov fortælling om matematik ud fra det viste billede. Denne artikel blev indledt med Lundes citat om, at matematikundervisning starter, fortsætter, udføres, formidles og evalueres med sprog. I Multi Math er det skrevne sprog fjernet, men kommunikation er stadig altafgørende, da spil- let i høj grad lægger op til mundtlig kommuni- kation mellem deltagerne. Alt i alt taler Multi Math ind i elevernes be- grebsverden og forståelseshorisont – både når det gælder indhold og det rent visuelle i spil- let. Det er et spil, der giver mulighed for mange timers matematisk tænkning for alle inden for et lærende fællesskab. Selvom spillene i dag primært sælges til grundskoler og institutio- ner i Danmark, har vi ikke glemt vores ønske om at hjælpe flygtningebørn i nærområderne. I efteråret var vi i Jordan i en længere periode for at møde nogle af de syriske flygtningebørn og etablere en samarbejdsaftale med en lokal NGO, som skulle hjælpe med implementeringen af spillet. Vi havde kufferten fyldt med spil, som vi havde fået finansieret af forskellige organisa- tioner og klubber. Vi har fortsat et stort ønske om at gøre en forskel i nærområderne, og for hvert 10. spil, der sælges, sender vi ét spil afsted til nærområderne til Syrien. Multi Math er et matematikspil uden tekst. Målgruppen er børn fra 5-10 år. Spillet kan købes på www.multimath.dk Læs mere om spillet og Multi Maths initiativer på www.multimath.dk eller www.facebook.com/multimath

25

Nr. 4 • 2017

Made with