Matematik nr 4-2017_WEB

Matematikspil uden tekst! Et redskab til at inkludere elever med sproglige udfordringer i matematikundervisningen

Af Karoline Lind, Maja Nees og Line Andersen Lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Aarhus, multimath@outlook.dk

Matematikundervisning starter med sprog, fort- sætter med sprog, udføres med sprog, formidles til andre via sprog og evalueres med sprog. Dette citat af Olav Lunde vakte vores interesse. Vi deltog i et specialiseringsmodul omhandlende elever i matematikvanskeligheder, og en dag blev vi præsenteret for nogle af de udfordringer, som tosprogede og elever med læse-/skrivevan- skeligheder møder i matematikundervisningen. I specialiseringsmodulet om elever i matematik- vanskeligheder fik vi et indblik i, hvorfor tospro- gede og elever med læse-/skrivevanskeligheder ofte løber panden mod muren i matematikun- dervisningen. Vi blev præsenteret for Duvals teori om multimodale tekster, og vi fik indsigt i, hvordan Marit Høines betragter matematik som et fremmedsprog. Samtidig kiggede vi nærmere på en række undervisningsmaterialer og opnå- ede forståelse for, hvorfor det er svært at ud- vikle matematiske færdigheder og kompeten- cer, når man er sproglig udfordret. Samtidig med at vi opnåede denne teoreti- ske indsigt, blev vi påvirket af de mange flygt- ninge, som i efteråret 2015 gik over den danske grænse fra Tyskland. Vi fik desuden kendskab til, at cirka 50 % af de flygtningebørn, som sta- dig opholdt sig i nærområderne til Syrien, ikke modtog undervisning. Vi kunne som lærerstu- derende ikke bare ignorere disse fakta, og der- for begyndte vi at udvikle et matematikspil, som både skulle spilles af flygtninge i nærområderne

og i Danmark. En stor udfordring i udviklingen af spillet var, at ingen af os talte arabisk. Løsnin- gen blev, at vi udviklede Multi Math – et mate- matikspil helt uden tekst. Med afsæt i vores viden og kompetencer fra læreruddannelsen indså vi, at spillet havde langt flere anvendelsesmuligheder end først antaget. I de danske grundskoler sidder rigtig mange ele- ver med sproglige udfordringer såsom dysleksi. I takt med at modtagerklasserne mange steder nedlægges, skal et stort antal børn med be- grænsede danskkundskaber desuden inklude- res i almindelige klasser. Multi Math er derfor også et redskab, som kan bidrage til inklusion af tosprogede og elever med sproglige udfor- dringer i matematikundervisningen. Så hvad er Multi Math? Overordnet set er Multi Math et matematikspil uden tekst. Det er et kortspil, som består af seks forskellige opgave- typer, som er repræsenteret ved seks forskellige farver, en forklaringsbog og en terning. Regler og opgaver er illustreret. Multi Math er et læringsspil til matematikun- dervisningen i indskolingen. Da spillet er uden tekst, behøver eleverne ikke at have knækket læsekoden for at kunne spille spillet, men det fungerer intuitivt gennem afkodning af illustra- tionerne i spillet. Opgavetyperne er udviklet således, at både ele- vernes færdigheder og kompetencer styrkes in- den for fagområdet tal og algebra. Der arbejdes med færdigheder inden for de fire regnings­

24

Nr. 4 • 2017

Made with